Puisi Bahasa Jawa Atau Geguritan


Untuk sobat sekolah kali ini goresan hati akan kasih Puisi Bahasa Jawa atau lebih dikenal Geguritan biasanya anak sekolah dikasih tugas guru silahkan anda copy dibawah ini:

KEKUDANGANKU

o, ngger sang ponang jabang bayi

bebarengan tangismu kang kejer sumusup ing wengi
sira wus lahir kanthi slamet
nyawang gumelaring jagat raya

yen sira nangis tak emban lan tak tembangake dandang gula lingsir wengi
kapurih sira bisa turu kanthi tentrem
yen sira mesem tak kudang tak liling

o, ngger sang ponang jabang bayi
tak gadang dadiya wong kang luhur bebudenmu ing tembe ***

kanggo: fabian moreno setiawan lan rubi dirgantara

PETENGING WENGI
sumribit angin ngelus langit sore
manuk sriti bali ing pucuking cemara
nganti tekaning wengi sing nyenyet
gawang-gawang katon pasuryanmu
gawe tambah kekesing angin sore
tumlawung rasa kang ngulandara
wengi bakal tumeka maneh
bareng karo wewayanganmu
kang bakal ngebaki impen petenging wengi
lumaku turut petenging lurung
bakal gawang-gawang campur mega-mega
apa kudu tak buwang bareng karo lumingsiring wengi ?
WAYAH ESUK PEDUT ANGENDANU
rong puluh tahun kepungkur aku lan sliramu nate mlaku ana dalan kene
saklawase ora nate ketemu
saliramu lan saliraku wus beda ora kaya biyen nalika isih tak kanthi
gandaning wengi mau isih sumrebak ngebaki pedut wayah esuk
wus aja mbok tangisi lakon kang wus kapungkur
wus pirang wayah ketiga tak lakoni nganti rambut warna ireng lan putih
ing dalan iki rong puluh tahun kepungkur
ana cerita rinajut endah
dik, kala kala sliramu isih dadi impenku
pirsanana ana nduwur kae
ana teja manther ing sela-selaning gegodongan
lan lintang panjer wengi sing isih kari sakmenir gedhene
saiki aku lan sliramu linambaran rasa kangen
simpenen kangenmu ana impen ***


Pangeran Diponegoro
Raga nata
Nala kawula
Ora lila
Taker ludira
Nggusah penjajah Walanda
Saka bumi Nuswantara
Runtiking ati
Pirsa solahing kumpeni
Sawiyah marang bumi lan abdi
Labuh pati ndhepani pertiwi
Tan ngetang kurbaning picis
Tan miris landheping mimis
Nganti tumeka ing lalis
Tumpes tapis
Penget tumrap para mudha
Mrih nulad anuladha
Labuh bangsa mbangun praja
Mbrastha durmalaning negar
 
RON GARING
Wengi sansaya atis
nalika aku sesingidan ing sajroning swara gamelan
kang digawa dening angin
prasasat tan kendhat
anggonku kulak warta adol prungu
ananging isih mamring
aku wis pingin cecaketan
obormu kang makantar-kantar
madhangi jangkah lan jagatku
ana ngendi papanmu
lelana tapa brata
tanpa pawarta tanpa swara
aku kadya ron garing
kumleyang kabur kanginan
ing jagat peteng lelimengan
krasa luwih abot
anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep
mlakuku ora mantep
kagubet ribet lan ruwet
adoh saka cahyamu
pedhut ing sakindering pandulu
panjenengan
guruku, sihku, oborku
kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati

   NJUNJUNG DR AJATAja gawe tingkah ala

Elinga marang wong tuwa
Cilik digedhekne, gedhe du rhaka
Sregep-sregepa sinau
Njunjung derajate wong tuwa
Mendhem alane wong tuwa
Ing paribasan kasebutake
MIKUL DHUWUR MENDHEM JERO
Aja mung kaucapake
Nanging lakonono
Sapa sira gawe lara atine wong tuwa
Bakal oleh piwales kang luwih


Demikian Puisi Bahasa Jawa Atau Geguritan semoga bermanfaat


Ditulis Oleh : Nur Yanto Hari: 2:08 AM Kategori:

0 comments: